Cookie policy

ENGLISH

*** Use of cookies ***

 

We use cookies to provide the services and functions on our website and to improve the user experience, view statistics and adjust where necessary. In this way we also understand how you use our services and which services you find interesting.

 

Cookies are small temporary text files or data packages that are downloaded or saved on your computer, tablet or smartphone. They may be associated with information about your use of our website (including certain services provided by third parties and functions offered as part of our website).

 

By clicking the button 'Accept cookies' you agree to such use of cookies, unless you later decide to disable them. Note that removing or disabling these cookies may result in your use of certain parts of the website being interrupted or restricted.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

*** What types of cookies does or could this Wix.com website use? ***

 

You can find a small overview at the link below:

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 • Session cookies:
  or temporary cookies are deleted when you close your browser. These cookies do not collect data from your computer, tablet or smartphone.

 

 • Permanent cookies:
  stay on your computer, tablet or smartphone for a predetermined period (until you remove them manually or until that period expires). These cookies are used to collect certain information about the surfing behavior or preferences of a specific site.

 

 • First-party cookies:
  are cookies from the website and/or domain itself. First-party cookies are technical cookies used by the visited website aimed at optimum operation of the website. Example: settings adjusted by the user during previous visits, or: a form with data previously completed by the user during previous visits. 

 

 • Third party cookies:
  are cookies from third parties (e.g. Google Analytics, Facebook, ...).

 

 • Analytical / performance cookies (visitor statistics):
  We use Google Analytics to get a better view of visitor statistics on our website. By collecting this data, we see which pages score high and are often visited by our potential customers, which pages we can improve and where problems would occur.

  Google places certain cookies on your computer, tablet or smartphone. This limited data is used to collect certain information, such as date, location and time when potential customers visit our website and which pages they view.

 

It is possible that www.wix.com uses other cookies than mentioned above. For more information, please visit:

 

More information about Google Analytics and the placed cookies can be found here: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

------------------------------------------------------------------------------

*** Change or turn off cookies ***

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our website may not function properly if cookies are disabled in your browser.

 

https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

 

------------------------------------------------------------------------------

 

*** Delete cookies ***

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

 

------------------------------------------------------------------------------

 

*** Do you have a question about the cookies policy? ***

Send us an e-mail via secretdartiste1@gmail.com and we will try to help you as quickly as possible.

 

NEDERLANDS

*** Gebruik van Cookies ***

 

Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikservaring te verbeteren, statistieken te bekijken en aan te passen waar dit nodig is. Via deze weg begrijpen wij ook hoe je gebruikmaakt van onze diensten en welke diensten je interessant vindt.

 

Cookies zijn kleine tijdelijke tekstbestanden of datapakketjes die worden gedownload of bewaard op je computer, tablet of smartphone. Ze kunnen in verband worden gebracht met gegevens over je gebruik van onze website (met inbegrip van bepaalde diensten door derden en functies die als onderdeel van onze website worden aangeboden).

 

Door op ‘Accept cookies’ te klikken, ga je akkoord met dergelijk gebruik van cookies, tenzij je later besluit ze uit te schakelen. Merk op dat het verwijderen of uitschakelen van deze cookies ertoe kan leiden dat je gebruik van bepaalde delen van de website wordt onderbroken of beperkt.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

*** Welke soorten cookies kan deze website (wix.com) gebruiken? ***

 

Een klein overzicht kan je hier terugvinden:

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 • Sessie cookies:
  of tijdelijke cookies worden gewist als je je browser sluit. Deze cookies verzamelen geen gegevens van je computer, tablet of smartphone.
   

 • Permanente cookies:
  blijven op je computer, tablet of smartphone staan voor een vooraf bepaalde periode (tot je ze manueel verwijdert of tot die periode verstrijkt). Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van bepaalde informatie over het surfgedrag of voorkeuren van een specifieke site.

 

 • First-party cookies:
  zijn cookies van de website en/of het domein zelf. Zij hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

 • Third party cookies:
  zijn cookies afkomstig van derde partijen (bv. Google Analytics, Facebook, ...). 

 

 • Analytische/ performance cookies (bezoekers statistieken):
  Wij gebruiken Google Analytics om een beter zicht te krijgen op de statistieken van bezoekers op onze website. Door deze gegevens te verzamelen zien wij welke pagina’s hoog scoren en vaak bezocht worden door onze potentiële klanten, welke pagina’s we kunnen verbeteren en waar er zich problemen zouden voordoen.

  Google plaatst bepaalde cookies op uw computer, tablet of smartphone. Deze beperkte gegevens worden gebruikt voor het verzamelen van bepaalde gegevens, zoals datum, locatie en tijdstip waarop potentiële klanten onze website bezoeken en welke pagina’s zij bekijken.

 

Het is mogelijk dat www.wix.com gebruik maakt van nog andere cookies dan hierboven vermeld. Voor meer informatie kan u hier terecht:

 

Meer informatie over Google Analytics en de geplaatste cookies kan u hier terugvinden:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

------------------------------------------------------------------------------

*** Cookies wijzigen of uitzetten ***

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

 

------------------------------------------------------------------------------

*** Cookies wissen ***

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

 

------------------------------------------------------------------------------

 

*** Heb je een vraag over ons cookies beleid? ***

Stuur ons gerust een e-mail via secretdartiste1@gmail.com en wij proberen u zo snel mogelijk verder te helpen.